top of page
Granaidh Afraga

Granaidh Afraga

Granaidh Afraga by Morag Anna NicNeill

 

This book is written in Scottish Gaelic,  it is 140 pages long and is written for young adults.

 

Tha Fionnlagh's a charaid Calum Dan a' fuireach ann am baile beag ri taobh na mara. A reir parantan Fhionnlaigh, dh'fhalabh a ghranaidh a dh'Afrag bho chionn deich bliadhna.

 

Tha fadachd air Fionnlagh gun till i ach an coinneach e rithe is uimher aige ri fhaighneachd dhi. 'S ann ainneamh a bhios iad a'bruidhinn mu dheidhinn a-staigh agus tha sin ga fhagail amhasach ach de dha-riribh an seorsa creutair a th' innte.

Latha a bha seo nach do nochd i air ais sa bhaile, ach 's beag a bha duil aig Fionnlagh ris na bha roimhe...

 

Translation: Finlay and his friend, Calum Dan, live in a quiet little village beside the seaside. Finlay is desperate to meet his granny, who has been missing for 10 years and on an African adventure, according to his parents. His mum and dad are reluctant to talk about her, and Finlay cannot wait for her to come back so that he can find out what she is really like. One day, she turns up out of the blue, and nothing can prepare him for the magic and mayhem that ensues…

    £6.95Price
    bottom of page