top of page
Bhatarsaigh agus na Raiders

Bhatarsaigh agus na Raiders

Bhatarsaigh agus na Raiders by Lisa Storey. The book is written in Scottish Gaelic and is 85 pages long.  

 

ENGLISH  BLURB

BHATARSAIGH AGUS NA RAIDERS  -  by LISA STOREY and ANGUS MACLEOD
 

A new book highlighting the significance and impact of the Vatersay Raiders, a landmark early 20th Century episode which captured the public imagination and caused a political "furore" within politics and the media.   Gaelic-speaking Vatersay (Bhatarsaigh), the southermost inhabited island in the Western Isles, became "the theatre upon which was fought one of the keenest conflicts in the struggle for land reform in the Hebrides". This is the first book to focus on Vatersay in the language of its people.

 

The publication includes a chapter focusing on politics, Westminster and Vatersay, written by Angus MacLeod, a respected scholar in Glasgow with Barra connections (mac Christine Chaluim a Dot).
New evidence about the connection between Vatersay, Barra and Ireland is also highlighted.  Two songs - by D.M.N.C. and Eòghan a’ Bhàillidh – are included.  What were the repercussions after the ten Vatersay raiders were released in 1908 after being imprisoned in Edinburgh? How has the island and its people fared?   Lisa Storey looks at these issues.

 

Indeed, what does the future hold for island communities like Vatersay and Barra in the 21st Century?

 

 

GAELIC BLURB

Tha eachdraidh iongantach aig Eilean Bhatarsaigh. Tro chainnt nan daoine fhèin, tha an leabhar seo a’ toirt sùil bheag air an eilean bho thoiseach an 20mh Linn chun an latha an-diugh. Gnothach na Raiders, mar eisimpleir, agus mar a thug an ùine a chuir deichnear seachad sa phrìosan an Dùn Èideann buaidh air strì an fhearainn ann an iomadach àite eile an Alba.
Thug e crathadh air poilitigs, mar a tha Aonghas MacLeòid ag aithris. Tha an leabhar a’ toirt iomradh air a’ cheangail a th’ ann eadar Barraigh agus Èirinn. Dhùisg iomairt Bhatarsaigh muinntir an àite agus chaidh meuran den Land League a stèidheachadh air feadh Bharraigh goirid às a dhèidh. Am b’ fhiach an spàirn, ge-tà? Tha Lisa Storey a’ beachdachadh air mar a dh’atharraich gnothaichean thairis air an 20mh Linn. Thàinig cabhsair ann an 1991 agus buaidh na chois, math is dona. Ciamar a chaidh do Bhatarsaigh thar nam bliadhnachan? Dè a-nis an saoghal a tha ro mhuinntir an àite?

 

NA H-ÙGHDARAN
Lisa Storey
Tha Lisa (Lisy Dhonnchaidh Mhòir) à Bhatarsaigh. Tha i air grunn leabhraichean a sgrìobhadh. Chuir i ri chèile D.M.N.C.: sgrìobhaidhean Dhòmhnall Mhic na Ceàrdaich (CLÀR, 2014) agus sgrìobh i Muinntir Mhiughalaigh (CLÀR, 2007). Tha eòlas aice air foillseachadh agus bha i an-sàs ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig nuair a thòisich e ann an 1985. Tha i a’ fuireach an Inbhir Nis.

 

Aonghas MacLeòid
Buinidh Aonghas MacLeòid do dh’Inbhir Nis agus Barraigh (mac Christine Chaluim a Dot). Tha PhD aige, sgrìobhte tro mheadhan na Gàidhlig, bho Oilthigh Ghlaschu. Tha Aonghas a’ fuireach ann an Glaschu.

    £8.99Price
    bottom of page